แสงบุตร ส. “ประสิทธิผลแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 9, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, น. 769-76, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2311.