จึงธนาวิวัฒน์ พ. . “การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 7, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2022, น. 52-60, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/507.