เหลาสุภาพ และคณะ อ. “การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ‘เอื้อบุญนาโก’ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 7, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2022, น. 178-86, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/524.