กุยแก้ว จ. . “การพยาบาลผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด: กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2022, น. 22-29, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/545.