นีละพันธ์ ส. . “การประเมินผลการจัดตั้ง Community Isolation ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2022, น. 59-68, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/550.