ไชยนา ส. . “ประสิทธิผลการดาเนินงานโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ จังหวัดหนองบัวลำภู”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2022, น. 117-26, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/582.