ทรงเดชาไกรวุฒิ ป. . “การศึกษาผลการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการควบคุมโรคหืดของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2022, น. 133-42, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/588.