กุลบุตรดี ศ. . “รูปแบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2022, น. 160-71, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/591.