หาญณรงค์ อ. “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากย่านาง (Tiliacora Triandra (Colebr.) Diels.) บ้านวังใหม่ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 1, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2022, น. 23-33, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/641.