สร้างแก้ว ม. “การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 2, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2022, น. 30-39, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/649.