ปัญญาวงษ์ ศ. “การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าดอนปู่ตาเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 2, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2022, น. 40-49, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/650.