บุญมาศ ส. “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานน้ำมันสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 2, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2022, น. 50-62, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/651.