ใจศิริ ป. “ผลของกระบวนการมีส่วนร่วมและแรงสนับสนุนทางสังคมในการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีในเขตตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 2, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2022, น. 83-96, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/668.