นาชัยบูรณ์ ว. “การส่งเสริมการปลูกรางจืดเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านวังเหนือ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 3, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2022, น. 41-49, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/690.