อติชาติ เ. “ระบบสารบรรณ ในยุค 5G”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 22-32, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/711.