ปัญญูรัตน์ ธ. “การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 1-8, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/716.