บัวคำ อ. “การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูกต่อ คุณภาพการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกโรงพยาบาลชานุมานจังหวัด อำนาจเจริญ”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 58-70, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/722.