อะโนศรี ช. “การพัฒนาแนวปฏิบัติชุมชนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วม ของ “คุ้มครัวเรือน” และเทคนิค ‘ การประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายแบบไขว้หมู่บ้าน’ บริบทพื้นที่ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 143-52, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/729.