สินธวาชีวะ ส. “บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการจัดการรายกรณี : กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ที่มีปัญหายาเสพติดและจิตเวช”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 166-71, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/731.