นามบุตร ม. “การศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการ ยางพาราจังหวัดอุดรธานี”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 5, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, น. 25-38, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/741.