หิรัญรักษ์ ช. “ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขต อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 5, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, น. 52-66, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/743.