มะหะหมัด เ., และ มะหะหมัด เ. “ผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อ การหกล้ม ในตำบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 17-22, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/812.