หาญชิงชัย ก. “การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)จังหวัดสระแก้ว ปี 2563”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 47-55, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/820.