ไชยแก้ว โ. “การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่าข้าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 78-83, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/843.