นววัชรินทร์ ณ., รัตนโอภาส ส., และ น้อยเอียด ส. “การพัฒนาระบบบริการทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 6, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, น. 40-51, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/865.