ฉัตรอารียกุล ภ. “ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 6, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, น. 69-75, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/869.