นาสูงชน ก. “การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 86-95, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/882.