โพธิ์ทอง ป. “การพยาบาลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย: กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 111-24, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/885.