อยู่เอ น. . “การพยาบาลผู้ป่วยเด็กเพดานโหว่ ที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปและมีภาวะ Malignant Hyperthermia : กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 7, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 131-4, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/894.