องคนุสสรณ์ ว., และ ประเสริฐสังข์ เ. “การพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนาง อำเภอท่าบ่อ”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 6, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 72-80, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/900.