วงค์ตาหล้า ภ. “การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ในรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลนาแก จังหวัดนครพนม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 6, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 91-103, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/903.