อินทรัพย์ พ. “การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานงานซักฟอก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 6, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 104-12, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/904.