จำปาศรี ภ. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 6, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 113-20, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/905.