[1]
วันชัย อ. 2022. บทบรรณาธิการ. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข. 1, 2 (พ.ค. 2022).