[1]
กองทอง อ. 2022. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข. 1, 3 (ต.ค. 2022), 1–17.