[1]
เศรษฐะทัตต์ ไ. 2023. การประยุกต์ใช้พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนในงานทันตกรรมประดิษฐ์. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข. 2, 3 (ก.ย. 2023), 1–10.