[1]
ประโยงค์ จ., เนตรคำยวง ว. และ กล่อมแก้ว ว. 2024. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ในโรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข. 3, 1 (เม.ย. 2024), 11–25.