[1]
มงคล ส. 2022. ผลของโปรแกรมการเสริมพลังอำนาจ ต่อระดับน้ำตาลในเลือด และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข. 1, 1 (มี.ค. 2022), 1–13.