[1]
ดวงจันทร์ น., อภิวัฒน์สมบัติ เ., แซ่ว้าน ญ., กลมกลิ้ง ธ., มั่นบัว ป., บันดาลปิติ ป., ศริวิไล ป., เขียวจันยา พ., เปลี่ยนปาน ภ., โพธิ์ศรี ศ., ศุภชีวะกุล ส. และ วันชัย อ. 2022. ความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข. 1, 1 (ม.ค. 2022), 28–39.