(1)
เศรษฐะทัตต์ ไ. การประยุกต์ใช้พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนในงานทันตกรรมประดิษฐ์. NURS HEALTH & PUB J 2023, 2, 1-10.