(1)
ประโยงค์ จ.; เนตรคำยวง ว. .; กล่อมแก้ว ว. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ในโรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน. NURS HEALTH & PUB J 2024, 3, 11-25.