(1)
ดวงจันทร์ น.; อภิวัฒน์สมบัติ เ.; แซ่ว้าน ญ.; กลมกลิ้ง ธ.; มั่นบัว ป.; บันดาลปิติ ป.; ศริวิไล ป.; เขียวจันยา พ.; เปลี่ยนปาน ภ.; โพธิ์ศรี ศ.; ศุภชีวะกุล ส.; วันชัย อ. ความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. NURS HEALTH & PUB J 2022, 1, 28-39.