วันชัย อ. บทบรรณาธิการ. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข, Phitsanulok, Thailand, v. 1, n. 2, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/145. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.