กองทอง อ. . การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข, Phitsanulok, Thailand, v. 1, n. 3, p. 1–17, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/146. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.