เศรษฐะทัตต์ ไ. การประยุกต์ใช้พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนในงานทันตกรรมประดิษฐ์. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข, Phitsanulok, Thailand, v. 2, n. 3, p. 1–10, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/1540. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.