ประโยงค์ จ.; เนตรคำยวง ว. .; กล่อมแก้ว ว. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ในโรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข, Phitsanulok, Thailand, v. 3, n. 1, p. 11–25, 2024. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/1648. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.