มงคล ส. ผลของโปรแกรมการเสริมพลังอำนาจ ต่อระดับน้ำตาลในเลือด และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข, Phitsanulok, Thailand, v. 1, n. 1, p. 1–13, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/50. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.