ดวงจันทร์ น.; อภิวัฒน์สมบัติ เ.; แซ่ว้าน ญ.; กลมกลิ้ง ธ.; มั่นบัว ป.; บันดาลปิติ ป.; ศริวิไล ป.; เขียวจันยา พ.; เปลี่ยนปาน ภ.; โพธิ์ศรี ศ.; ศุภชีวะกุล ส.; วันชัย อ. ความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข, Phitsanulok, Thailand, v. 1, n. 1, p. 28–39, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/71. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.