วันชัย อัศนี. 2022. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข 1 (2). Phitsanulok, Thailand. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/145.