กองทอง อภันตรี. 2022. “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย”. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข 1 (3). Phitsanulok, Thailand:1-17. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/146.